این دســته از ترمینال های جدید فونیکس کنتاکت با توجه به دارا بودن تنوع بالا، کاربردهای فراوانی در سیم کشی با ضریب عایقی بسیار بالا دارند. از دیگر مزیت های این نوع از ترمینال ها اســتفاده آن ها در حالت پشــت چســب دار بوده و حتی قابلیت نصب بر روی ریل و یا سطح بدون ریل را نیز دارند. این امر سبب شده مصرف کننده با توجه به نیاز خود از انواع مختلف این ترمینال ها استفاده نماید. شایان ذکر است اتصال سیم ها در این مدل بصورت فشاری بوده که در زمان سیم بندی صرفه جویی زیــادی خواهد داشــت و از دیگر مزیت هــای آن نیز می توان به تنوع در رنگ و ســایز این ترمینال ها اشاره کرد.