محصولات فونیکس کنتاکت که در کابینت های کنترلی و سیســتم های مهندســی مشــاهده می شوند با سیستم لیبلینگ کامل میگردند. جهت شماره گذاری روی ترمینال ها میتوان از لیبل های از قبل چاپ شده استفاده نمود ولی در بسیاری از مــوارد نیاز به چاپ شــماره؛ حروف و یــا علائمی روی این ترمینال هاست که در این صورت میتوان با اســتفاده از چاپگرهای فونیکس کنتاکت  عملیات چاپ را روی انواع لیبل؛ سرسیم؛ تجهیزات و… به صورت دلخواه انجام داد. این تجهیزات در مدل های گوناگون و متناسب با انواع کاربردها عرضه میگردند.