ترمينال هــای پيچــی ســری TB محصــول جديد فونيكــس كنتاكت میباشند. ايــن ترمينال ها با حفظ اســتانداردهای رايج قيمت نســبتا كمتری نســبت به ســاير ترمينال های فونيكــس دارند و جهــت بازارهای حساس به قيمت توليد گرديده اند. رنج كامل اين ســری از ترمينال ها باعث گرديده در صنايع متعددی كاربرد داشته باشند.