این گروه از ترمینال ها برای ســیم های تکرشــته (اســتخوانی) قابل استفاده میباشــند. در این نوع ترمینال، برای ورود ســیم به ترمینال نیازی به ابزارها نیســت.

ترمینال های PT، متناســب با کاربرد، دارای مدل های متنوعی میباشند: ترمینال های اتصال 3سیمه و 4سیمه (ترمینال هایی با یک ورودی و دو خروجــی و ترمینال هایی با دو ورودی و دو خروجی )؛ ترمینال های فیوزدار؛ ترمینال های چاقویی؛ ترمینال های مخصوص اتصال componentو ترمینال های خاص جهت کابردهای ویژه میباشد.