شــرکت فونیکس کنتاکت یک سری از ترمینال های خاصی را به شرح ذیل تولید میکند ترمینال هــای مخصــوص اتصــالات COMBI؛ SlipOn ؛Solder ؛WireWrap ؛TERMIPOINT ترمینال های شیلد برای اتصال کابل های شیلد شده.