عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال های چاقویی
Phonix
ترمینال پیچی سری UK, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال های چاقویی 

ترمینال هــای تیغــه ای برای تســت مــدار بکار میرونــد یا بــه عبارت دیگر در مواردی که نیاز اســت مســیر مدار را برای اندازه گیری و تست ولتاژ یا جریان به صورت مقطعی باز کنیم، استفاده میکنیم.

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینالهای چاقویی

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End cover
جداکننده
Partition plate
جامپرازکنار
Insertion bridge
شماره ترمینال
Lable

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

3101029 D-MTK

3101223 ATS-MTK

2303145 EBL 2- 5
2303158 EBL 3- 5
2303132 EBL 10- 5

UC-TM5 ZB 5

3101090 D-MTK BU

3101223 ATS-MTK

2303145 EBL 2- 5
2303158 EBL 3- 5
2303132 EBL 10- 5

UC-TM5 ZB 5

3101029 D-MTK

3101223 ATS-MTK

2303145 EBL 2- 5
2303158 EBL 3- 5
2303132 EBL 10- 5

UC-TM5 ZB 5

3101090 D-MTK BU

3101223 ATS-MTK

2303145 EBL 2- 5
2303158 EBL 3- 5
2303132 EBL 10- 5

UC-TM5 ZB 5

-- --
-- --

3004210 ATP-UK 5-MTK

201155 EBL 2-6
201142 EBL 3-6
201139 EBL 10-6

UC-TM6 ZB 6

ترمینال
چاقویی
TYPEOrder No.
MTK-P/P3104013
MTK-P/P BU3104097
MTK3101016
MTK BU3101197
UK 5-MTK-P/P3004032

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *