عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال هــای ولتــاژی و ارت بــا دو ورودی و دو خروجی
Phonix
ترمینال پیچی سری UK, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال هــای ولتــاژی و ارت بــا دو ورودی و دو خروجی 

برای ســهولت در انشــعابات مرســوم (دو به دو) میتــوان از ایــن ترمینال ها اســتفاده نمود. در شرایطی هم که نمیتوان از ســیم با ســایزهای بالا اســتفاده کرد دو ســیم بــا ســایزهای پایین تر را موازی کرده و جریان بالاتری از آن میگیریم.

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینال های ولتاژی و ارت دو ورودی ودو خروجی

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End cover
جداکننده ترمینال
Separating plate
جامپرازبالا
Fixed bridge
جامپرازکنار
Insertion bridge
شماره ترمینال
Lable

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

2775113 D-UDK 4

2770215 TS-KK 3

3000227 FBRI 2-5 N
3000201 FBRI 3-5 N
3000191 FBRI 4-5 N
2770642 FBRI 10-5 N

2303145 EBL 2-5
2303158 EBL 3-5
2303132 EBL 10-5

UC-TM 5 ZB 5

2775197 D-UDK 4 BU

2770215 TS-KK 3

3000227 FBRI 2-5 N
3000201 FBRI 3-5 N
3000191 FBRI 4-5 N
2770642 FBRI 10-5 N

2303145 EBL 2-5
2303158 EBL 3-5
2303132 EBL 10-5

UC-TM 5 ZB 5

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

UC-TM 5 ZB 5

2775113 D-UDK 4

2770215 TS-KK 3

203250 FBI 10-6

201155 EBL 2-6
201142 EBL 3-6
201139 EBL 10-6

UC-TM 6 ZB 6

2775197 D-UDK 4 BU

-- --
-- --

203250 FBI 10-6

201155 EBL 2-6
201142 EBL 3-6
201139 EBL 10-6

UC-TM 6 ZB 6

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

UC-TM 6 ZB 6

ترمینال های پیچی
بادو ورودی و دوخروجی
TYPEOrder No.
UDK 32775375
UDK 3 BU2718277
UDK 3-PE2775456
UDK 42775016
UDK 4 BU2775090
UDK 4-PE2775184

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *