ســری جدید رله‌های فونیکس RIFLINE COMPLETE شــامل یک مجموعه کامل ازتجهیزات قابل انتخاب از جمله پایه‌، تجهیزات جانبی،رله‌های با تنوع درتعداد کنتاکت خروجی RIF-4 الی به طورکلی با نام‌های RIF-1 الکترومکانیکی وماژول‌های حفاظتی می‌باشد. پایه رله‌های سری RIF ازیک کنتاکت N/O تا چهارکنتاکت PDT قابل شناســایی می‌باشــند. این ســری ازرله‌ها هم اکنون با نوع اتصال فشاری (Push-IN) در دسترس می‌باشد.

دسته‌بندی این گروه ازمحصولات به شرح زیرمی‌باشد:

RIF-1: شامل رله های مینیاتوری باریک با عرض 16 mm و جریان سوئیچینگ تا 13 A ـ تک و دو کنتاکت ـ مناسب برای کاربردهای coupling، power switching و signal duplication

RIF-2: شــامل رله هــای صنعتــی بــا عــرض 31 mm و جریــان ســوئیچینگ تــا 12 A ـ دو و چهــار کنتاکــت ـ مناســب بــرای کاربردهــای power multiplication و signal

RIF-3: شامل رله های Octal با عرض 40 mm و جریان سوئیچینگ تا A 10  ـ دو و سه کنتاکت ـ مناسب برای کاربردهای power multiplication و signal

RIF-4: شامل رله های توان بالا با عرضmm  43  و جریان سوئیچینگ تا 16 A ـ دو و سه کنتاکت ـ مناسب برای کاربردهای power multiplication و signal

سری کامل RIFLine Complete

مشخصاتشرح کالاکد کالا
سری کامل RIF-1 ولتاژ 24VDC تک کنتاکت16ARIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21 2903342
سری کامل RIF-1 ولتاژ 220VAC تک کنتاکت16ARIF-1-RPT-LV-230AC/1X21 2903339
سری کامل RIF-1 ولتاژ 24VDC دو کنتاکت8ARIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334
سری کامل RIF-1 ولتاژ 220VAC دو کنتاکت8ARIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 2903331
سری کامل RIF-2 ولتاژ 24VDC دو کنتاکت12ARIF-2-RPT-LDP-24DC/2x21 2903315
سری کامل RIF-2 ولتاژ 220VAC دو کنتاکت12ARIF-2-RPT-LV-230AC/2x21 2903310
سری کامل RIF-2 ولتاژ 24VDC چهار کنتاکت6ARIF-2-RPT-LDP-24DC/4x21 2903308
سری کامل RIF-2 ولتاژ 220VAC چهار کنتاکت6ARIF-2-RPT-LV-230AC/4x21 2903304
سری کامل RIF-3 ولتاژ 24VDC دو کنتاکت10ARIF-3-RPT-LDP-24DC/2x21 2903297
سری کامل RIF-3 ولتاژ 220VAC دو کنتاکت10ARIF-3-RPT-LV-230AC/2x21 2903295
سری کامل RIF-3 ولتاژ 24VDC سه کنتاکت10ARIF-3-RPT-LDP-24DC/3x21 2903294
سری کامل RIF-3 ولتاژ 220VAC سه کنتاکت10ARIF-3-RPT-LV-230AC/3x21 2903292
سری کامل RIF-4 ولتاژ 24VDC دو کنتاکت 16ARIF-4-RPT-LDP-24DC/2x21 2903281
سری کامل RIF-4 ولتاژ 220VAC دو کنتاکت16ARIF-4-RPT-LV-230AC/2x21 2903279
سری کامل RIF-4 ولتاژ 24VDC سه کنتاکت16ARIF-4-RPT-LDP-24DC/3x21 2903278
سری کامل RIF-4 ولتاژ 220VAC سه کنتاکت16ARIF-4-RPT-LV-230AC/3x21 2903276

Miniature Relay) RIF-1)

مشخصاتشرح کالاکد کالا
رله شیشهای پایه سوزنی 24VDC تک کنتاکت16AREL-MR- 24DC/21HC/MS 2987888
رله شیشهای پایه سوزنی 230VAC تک کنتاکت16AREL-MR-230AC/21HC/MS 2987914
رله شیشهای پایه سوزنی 24VDC دو کنتاکت8AREL-MR- 24DC/21-21/MS 2987943
رله شیشهای پایه سوزنی 230VAC دو کنتاکت8AREL-MR-230AC/21-21/MS 2987972
2987888

Industrial Relay) RIF-2)

مشخصاتشرح کالاکد کالا
رله 24VDC دو کنتاکت12AREL-IR2/LDP- 24DC/2X21
رله 110DC دو کنتاکت12AREL-IR2/LDP-110DC/2X21
رله 220VAC دو کنتاکت12AREL-IR2/L-230AC/2X21
رله 24VDC چهار کنتاکت6AREL-IR4/LDP- 24DC/4X21
رله 110DC چهار کنتاکت6AREL-IR4/LDP-110DC/4X21
رله 220VAC چهار کنتاکت6AREL-IR4/L-230AC/4X21
2903660

Octal Relay) RIF-3)

مشخصاتشرح کالاکد کالا
رله 24VDC دو کنتاکت10AREL-OR2/LDP- 24DC/2X21 2903689
رله 220VAC دو کنتاکت10AREL-OR2/L-230AC/2X21 2903692
رله 24VDC سه کنتاکت10AREL-OR3/LDP- 24DC/3X21 2903693
رله 220VAC سه کنتاکت10AREL-OR3/L-230AC/3X21 2903696
2903689

High-Power Relay) RIF-4)

مشخصاتشرح کالاکد کالا
رله 24VDC دو کنتاکت16AREL-PR2- 24DC/2x21 2903698
رله 220VAC دو کنتاکت16AREL-PR2-230AC/2x21 2903701
رله 24VDC سه کنتاکت16AREL-PR3- 24DC/3x21 2903702
رله 220VAC سه کنتاکت16AREL-PR3-230AC/3x21 2903705
2903698

سوکت ریلی

مشخصاتشرح کالاکد کالا
پایه رله RIF-1 دو کنتاکت با عرض 16mm و جریان13ARIF-1-BPT/2x21 2900931
پایه رله RIF-2 چهار کنتاکت با عرض 31mm و جریان12ARIF-2-BPT/4x21 2900934
پایه رله RIF-3 دو کنتاکت با عرض 40mm و جریان10ARIF-3-BPT/2x21 2900937
پایه رله RIF-3 سه کنتاکت با عرض 40mm و جریان10ARIF-3-BPT/3x21 2900938
پایه رله RIF-4 سه کنتاکت با عرض 43mm و جریان16ARIF-4-BPT/3x21 2900961
2900931

گیره نگهدارنده

مشخصاتشرح کالاکد کالا
RIF-1RIF-RH-1 2900953
RIF-2RIF-RH-2 2900954
RIF-3RIF-RH-3 2900955
RIF-4RIF-RH-4 2900956
2900953

ماژول حفاظتی

مشخصاتشرح کالاکد کالا
مدار محافظ ورودی 24VDC باLEDRIF-LDP-12-24 DC 2900939
مدار محافظ ورودی 110VDC و 120-230VAC باLEDRIF-LV-120-230 AC/110 DC 2900944
مدار محافظ ورودی 110VDC و 120-230VAC بدونLEDRIF-V-120-230 UC 2900948
2900939