• برنامه فشرده سازی
  • برنامه برای فضای محدود
  • کلاس محافظت : IP67
  • کابل گرد 4 سیم محافظ شده با PVC-Jacket
  • جنس : Stainless steel (50kgf-2tf)
  • Paint finished steel (5kgf-2tf)
SM 600E