• برنامه فشرده سازی
  • برنامه برای فضای محدود
  • کلاس محافظت : IP66
  • کابل گرد 4 سیم محافظ شده با PVC-Jacket
  • جنس : Anodized Aluminum (1kgf~10kgf)
  • Stainless steel (20kgf-2tf)
SM 601E