….

برندسایزتوضیحات
E5GC48w*24H*90D mmقابلیت اتصال راحت به plc
نمونه برداری با سرعت 50ms
دارای وزن 80 g
E5CC48w*48H mm * 60mmقابلیت اتصال راحت به plc
نمونه برداری با سرعت 50ms
دارای وزن 120 g
E5AC - E5EC48w*96H mm
96w*96H mm
قابلیت اتصال راحت به plc
نمونه برداری با سرعت 50ms
دارای وزن 250 - 210 g
E5DC85w*22.5H mmقابلیت اتصال راحت به plc
نمونه برداری با سرعت 50ms
دارای وزن 80 g
E5_C-TE5_C-T
User Manual
PDF 9.34MB
E5_CE5_C
Brochure
PDF 5.18MB
E5_CE5_C
Brochure
PDF 5.18MB
E5_C-TE5_C-T
User Manual
PDF 9.34MB