امرن مدل E32 Longer distance  یک سنسور  فیبر نوری است .در این سنسور فیبر نوری امرون مدل از لنز های داخلی کانونی استفاده شده که سبب  می شود فیبر نوری برای فواصل طولانی تر و محیط های الوده هم استفاده شود. به عبارت دیگر این لنز ها باعث ثبات در عملیات و عملکرد بالاتر فیبر نوری می شود.

سنسور فیبر نوری امرن مدل E32 Longer distance  با لنز کانونی ساخته شده و در انذازه های 2میلی متر تا 14 متر موجود است.